Gedragsregels

Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de website van Huisjekijken

Deze pagina (tezamen met de documenten waarnaar verwezen wordt) zet de voorwaarden uiteen waaronder deze website www.huisjekijken.com (hiern te noemen “onze site”) gebruikt mag worden, hetzij als gast of als geregistreerd gebruiker. Lees deze gebruikervoorwaarden zorgvuldig door voor dat je het gebruik van de Site start. Door onze Site te gebruiken geef je aan met deze gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en je daaraan te houden. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, gebruik onze Site dan niet.

Toegang tot onze Site
Toegang tot onze Site wordt op tijdelijke basis toegestaan en we behouden ons het recht voor om de service die we aanbieden op de Site of de producten die daar getoond worden (inclusief relevante details en prijzen) zonder berichtgeving terug te trekken of aan te passen (zie hieronder). We zullen niet aansprakelijk zijn als, voor wat voor reden dan ook, onze Site niet bereikbaar is op elk moment of gedurende elke periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde onderdelen van onze Site, of onze gehele Site, beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.
Als je een gebruikers ID, wachtwoord of elk ander deel van informatie kiest of dit krijgt aangereikt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dien je dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet onthult worden aan derden. We zijn gerechtigd om te allen tijden elke gebruikers ID of wachtwoord uit te schakelen, hetzij gekozen door de gebruker of toegewezen door ons, als naar onze mening je niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorzieningen van deze gebruiksvoorwaarden. Je bent verantwoordelijk voor het treffen van regelingen die noodzakelijk zijn om toegang tot de Site te verkrijgen. Je bent tevens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen die toegang tot onze Site hebben via jouw internetverbinding, zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat zij voldoen aan deze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn eigenaar en licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en al het materiaal dat daarop gepubliceerd is. De werken worden door auteursrechtwetten en verdragen in de hele wereld beschermd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Je mag een kopie afdrukken en onderdelen downloaden van alle pagina(‘s) van onze Site voor persoonlijk gebruik en je mag de aandacht van anderen trekken richting het materiaal dat op onze Site is geplaatst. Het papier of de fotokopieën van het materiaal dat is afgedrukt of anderszins is gedownload, mag niet worden aangepast en er mogen geen illustraties, foto’s, video of audio opvolgingen of aparte afbeeldingen worden gebruikt, apart van de tekst die het vergezelt. Onze status (en dat van elke geïdentificeerde contribuant) als auteurs van het materiaal op onze Site dient altijd te worden erkend. Er mag geen enkel deel van het materiaal op onze Site worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder een licentie te bemachtigen van onze licentiehouders om iets dergelijks te doen. Als je een onderdeel van onze Site afdrukt, kopieert of downloadt en daarmee deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, zal het recht om onze Site te gebruiken onmiddelijk worden gestopt en dient je, vanaf jouw zijde, alle kopieën die je hebt gemaakt van het materiaal te retourneren of te vernietigen.

Betrouwbaarheid van het geplaatste materiaal
Commentaar en ander materiaal dat op onze Site is geplaatst, is niet bedoeld om bij te dragen aan advies waarop met dient te vertrouwen. Daarom verwerpen we alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voortkomend uit betrouwbaarheid aangaande dergelijk geplaatst materiaal door een bezoeker aan onze Site, of door iedereen die van haar inhoud geïnformeerd is.

Onze Site verandert regelmatig
We werken onze Site regelmatig bij en daardoor kan de content te allen tijden veranderen. Mocht de behoefte zich voordoen, kunnen we de toegang tot onze Site opschorten of de Site voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal dat op onze Site staat, kan op een bepaald moment oud zijn en we zijn nooit verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid
Huisjekijken besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de aangeboden informatie op deze site. Zij kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren. Bovendien aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten. De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen. Er kan niet worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Informatie over jezelf en het bezoek aan onze Site
We verwerken informatie over jou in overeenstemming met ons privacy beleid. Door onze Site te gebruiken gaat je akkoord met de verwerking van deze informatie en garandeer je dat alle infomratie die is aangeleverd juist is.

Materiaal uploaden naar onze Site
Als je een functie gebruikt die je in staat stelt om materiaal naar onze Site te uploaden, dat je recencies schrijft of anderszins contact maakt met of andere gebruikers van onze Site beïnvloedt, dien je te voldoen aan het verplichte gebruik en de content beperkingen als hieronder uiteengezet. Je garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan de voorwaarden en dat je ons vrijwaart van overtreding van deze garantie. We zijn gerechtigd om het materiaal of de posts die je op de Site maakt te verwijderen als, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de voorwaarden als uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden. Al het materiaal dat je uploadt naar onze site zal worden beschouwd als niet-confidentieel en als geen eigendom van jou en we hebben het recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en te openbaren aan derden, voor welk doel dan ook. We hebben tevens het recht om je identiteit te openbaren aan elke derde die beweert dat het materiaal dat je hebt geplaatst of geüpload naar onze Site een overtreding van hun intellectuele eigendomsrecht of hun recht op privacy inhoudt. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens derden voor de inhoud of accuratesse van het materiaal dat door jou of elke andere gebruiker van onze Site is geplaatst.

Verboden gebruik
Onze Site mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Onze site mag niet gebruikt worden:

 • op een manier die het toepasselijk plaatselijk, nationaal of internationaal recht of richtlijnen overtreedt of op een manier die niet legaal of frauduleus is, of voor een niet legaal of frauduleus doel of effect.
 • met als doel het kwaad doen of een poging tot kwaad doen van minderjarigen, op wat voor manier dan ook.
 • om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken en te hergebruiken dat niet voldoet aan de maatstaven van onze content (als hieronder uiteengezet).
 • om ongevraagde en ongeautoriseerde advertenties over te dragen, te verwerven, te versturen of promotiemateriaal of elke andere vorm van gelijke werving (spam).
 • om bewust data over te dragen, te versturen of materiaal te uploaden dat virussen bevat, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of elk ander schadelijk programma of gelijke computer code die ontworpen is om de besturing van de software of hardware van een computer te beïnvloeden.

Je gaat er tevens mee akkoord dat er geen enkel deel van onze Site reproduceert, dupliceert, kopieert of doorverkoopt en dat je geen enkel deel van de Site of het netwerk waarop onze Site is opgeslagen, de software die gebruikt wordt om onze Site te kunnen aanbieden, de apparatuur of het netwerk of de software in het eigendom van of gebruikt door derden, zal betreden zonder toestemming daarvoor, dat je daar niet in zal interfereren, dit niet zult beschadigen en niet zult verstoren.

 

Bijdragen mogen geen:

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor welke persoon dan ook.
 • Obsceen, beledigend, haatdragend of opwindend materiaal bevatten.
 • Seksueel expliciet materiaal bevorderen.
 • Geweld bevorderen.
 • Discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
 • Auteursrechten, database rechten of handelsmerken van een andere persoon overtreden.
 • Personen misleiden.
 • Gemaakt zijn in overtreding van juridische verplichtingen tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een verplichting van vertrouwen.
 • Niet legale activiteiten bevorderen.
 • Materiaal bevatten dat bedreigend is, de privacy van een ander schendt, ongerief bezorgt of onnodige bezorgdheid.
 • Materiaal bevatten dat wellicht een ander persoon treitert, verwart, in verlegenheid brengt of verveelt.
 • Materiaal bevatten dat wordt gebruikt om personen na te doen of uw identiteit of banden met een persoon verkeerd te interpreteren.
 • Materiaal bevatten dat de impressie geeft dat het van ons afkomstig is, indien dat niet het geval is.
 • Materiaal bevatten dat niet legale daden bevordert of daaraan bijdraagt, zoals (alleen dienend als voorbeeld) overtreding van auteursrechten of computer misbruik.

 

Virussen, hacken en andere overtredingen
Onze Site mag niet misbruikt worden of doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bommen of ander materiaal daarop te introduceren dat boosaardig of technologisch schadelijk is. Je mag geen poging doen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of elke andere server, computer of database die verbonden is met onze Site. Je mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval. Door deze voorziening te overtreden zou een crimineel misdrijf worden begaan onder artikel 138 a en 135 a van de Nederlandse criminaliteitswet. Een dergelijke overtreding zullen we rapporteren aan de relevante gerechtelijke autoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door je identiteit aan ze te openbaren. In het geval van een dergelijke overtreding zal het recht om onze Site te gebruiken onmiddellijkm worden gestopt. We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virussen, ander technologisch schadelijk materiaal dat iemands computerapparatuur, computer programma’s, data of ander materiaal in eigendom kan infecteren door hetgebruik van onze Site of doordat je materiaal dat daarop geplaatst is, of op enige website die daarmee verbonden is, downloadt.

Linken naar onze Site
Iedereen mag linken naar onze homepagina, mits dit gebeurt op een manier die eerlijk en legaal is en die onze reputatie niet beschadigt of daar voordeel van behaalt. Je mag geen link op een dergelijke manier plaatsen dat dit een vorm van samenwerking, goedkeuring of endossement vanaf onze zijde suggereert die niet bestaat.
Er mag geen link vanaf een website worden geplaatst die niet in jou eigendom is.
Onze Site mag niet worden geframed op een andere Site. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor een link zonder berichtgeving terug te trekken. De website waar vandaan word gelinkt, moet voldoen aan alle voorwaarden en maatstaven als uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden. Als u het materiaal op onze Site wilt gebruiken voor andere doelen dan hierboven uiteengezet, stuur dan een aanvraag naar support@huisjekijken.com

Rechtsgebied en toepasselijk recht
De Nederlandse gerechshoven zullen het exclusieve rechtsgebied hebben over elke aanspraak voortkomend uit, of gerelateerd aan, een bezoek aan onze Site, ondanks dat we ons het recht voorbehouden om tegen iemand te procederen voor overtreding van deze voorwaarden in het land van uw verblijfplaats of elk andere relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of aanspraak voortkomend uit of verwant daaraan of verwant aan het onderwerp of de formatie daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of aanspraken) zullen worden beslecht en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

Handelsmerken
Huisjekijken en de Helpclub met de daarbij behorende logo’s, zijn onze handelsmerken welke niet gebruikt mogen worden, zonder voorafgaande toestemming.

Variaties
We mogen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijden herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van de gebruikers verwacht dat ze deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om notie te nemen van veranderingen die we hebben doorgevoerd, dit omdat ze namelijk bindend zijn voor de gebruiker. Sommige voorzieningen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen kunnen tevens vervangen worden door voorzieningen of berichten die elders op de Site zijn gepubliceerd.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze Site.